Statuten

Datum: 7 juni 1934

Naam, zetel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Room Katholieke Vereniging tot het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken St. Raphaël.
Zij is gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage.

Artikel 2

De vereniging is opgericht op vijftien december negentienhonderd zeven en twintig en duurt voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 3

Het doel van de vereniging is gehoorzamend aan Christus gebod van naastenliefde te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren van cursussen in e.h.b.o. en ongevals-preventie,
  • het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters,
  • een doelgerichte propaganda,
  • het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen,

en voorts door al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Artikel 5

De vereniging is aangesloten bij de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken, gevestigd te Utrecht.

Leden

Artikel 6

Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij huishoudelijk reglement kunnen bepaalde categorieën leden onderscheiden worden en worden dan voor elk van deze categorieën de rechten en plichten afzonderlijk vastgesteld.

Artikel 7

De leden zijn in het algemeen verplicht zoveel als in hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Alle overige verplichtingen worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt:

  • door opzegging door het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken, evenwel onmiddellijk wanneer redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  • door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
    De opzegging geschiedt door het bestuur.
  • door ontzetting, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Van dit besluit staat beroep open op de algemene vergadering.
  • door het overlijden van het lid.

Geldmiddelen

Artikel 9

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten.

Bestuur

Artikel 10

Het bestuur bestaat uit minstens vijf personen, te weten de voorzitter en overige bestuursleden.
De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering.
De voorzitter wordt in functie gekozen.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Indien de functies van secretaris en penningmeester in een en dezelfde persoon verenigd zijn, kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.

Artikel 11

Uitsluitend de voorzitter en de secretaris (bij belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervangers) tezamen vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.

Algemene vergadering

Artikel 12

Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch minstens eenmaal per jaar.
Op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van de leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 13

Tenzij in deze statuten een gequalificeerde meerderheid is vereist worden besluiten ter algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet medegerekend.
Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschiedt mondeling. De wijze van stemming wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement

Artikel 14

Het huishoudelijk reglement kan, – voorzover de statuten zulks voorschrijven – nadere regelingen voor de vereniging bevatten.
Het huishoudelijk reglement, dat niet in strijd met de wet en de statuten mag zijn, wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.

Statutenwijziging

Artikel 15

In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe op een termijn van een maand is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, terwijl tevens moet worden medegedeeld, waar een afschrift van het daartoe strekkende voorschrift ter inzage ligt.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Het besluit tot wijziging der statuten moet genomen worden met tenminste tweederden der geldig uitgebrachte stemmen.
In afwijking van het voorafgaande kan ook tot statutenwijziging worden besloten in de algemene vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Geen besluit tot statutenwijziging kan worden genomen zonder voorafgaande goedkeuring door het hoofdbestuur van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken, gevestigd te Utrecht.

Ontbinding

Artikel 16

Een besluit tot ontbinding kan alleen worden genomen door de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen op een termijn van een maand, met vermelding, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld, doch slechts na overleg met het districtsbestuur van de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O., gevestigd te Utrecht, waaronder de vereniging ressorteert.
Bij de ontbinding worden de wettelijke bepalingen in acht genomen.
Het eventueel batig saldo zal door de algemene vergadering worden bestemd voor een doel, zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de vereniging.

Terug naar de start pagina.